Logowanie / rejestracja POLSKI

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer jest Zakładem dla którego organem założycielskim jest m.st. Warszawy funkcjonującym w oparciu o środki własne z kontraktów z NFZ i odpłatnych świadczeń medycznych. Działalność medyczna to : Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjalistyka Ambulatoryjna, Rehabilitacja, Stomatologia, Opieka Pozaszpitalna. SZPZLO Warszawa-Wawer powstał w dniu 03.03.1998 r. jako odrębna jednostka organizacyjna służby zdrowia w wyniku wydzielenia z SZ PZLO Warszawa Praga Południe. Receptą na poprawę funkcjonowania było zarządzanie procesowo-proceduralne oparte o normy EN serii ISO 9000. Rok 2004 był rokiem budowy systemu zarządzania jakością. Udało się przygotować personel, procedury i wyposażenie do standardów tych norm. Potwierdzeniem spełnienia norm europejskich był proces certyfikacji systemu zarządzania jakością.

Misja zakładu i jej pracowników to: „Zdrowie pacjenta naszym najwyższym celem"

Funkcjonowanie systemu zarządzania stało się podstawą dostosowania zakładu do nowych standardów medycznych określanych przez centralną jednostką resortu zdrowia Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) powołanego przez Ministra Zdrowia. Rok 2007 był rokiem przygotowania zakładu do standardów CMJ w POZ i ich integracji z funkcjonującym w SZPZLO W-wa Wawer systemem zarządzania jakością.

W roku 2008 SZPZLO Warszawa-Wawer uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla Podstawowej Opieki zdrowotnej na 3 lata.

Równolegle z wysiłkiem organizacyjnym i szkoleniowym prowadzono prace przystosowujące budynki do warunków w ochronie zdrowia i dla potrzeb osób niepełnosprawnych.