Logowanie / rejestracja POLSKI

Regulamin

§ 1 DEFINICJA

 • 1. „Regulamin” – niniejszy regulamin.
 • 2. „Właściciel” - Business Development Awards Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793), ul. Rydygiera 8 bud. 3A, NIP: 569-187-32-87, REGON: 145887901, KRS: 0000401896, które jest właścicielem „Programu”.
 • 3. „Program” – program certyfikujący „Solidnej Marki”, którego celem jest wyłonienie, uhonorowanie i promowanie solidnych przedsiębiorstw i instytucji zorientowanych na klienta i skupiających się na wartościach, takich jak społeczna odpowiedzialność biznesu oraz jakość produktów i usług, a także dbających o komunikację w Internecie.
 • 4. „SM” –skrót nazwy „Solidna Marka”.
 • 5. „Organizator Programu” lub „Organizator” – Fundacja Nauki i Przedsiębiorczości Solidna Marka, Business Development Awards Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Primus Inter Pares”.
 • 6. „Kandydat” - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz każdy inny podmiot gospodarczy.
 • 7. „Laureat” – firmy nominowane do Programu, które charakteryzują się solidnością, wiarygodnością i zorientowane na klienta, wyróżniające się w regionie/województwie/kraju.
 • 8. „Laureat Honorowy” – przyznanie tytułu „SM” na podstawie odrębnych zasad określanych indywidualnie z Kandydatem.
 • 9. „Opłata licencyjna” – opłata za możliwość posługiwania się godłem „SM” na produktach, usługach, stronach internetowych Laureata.
 • 10. „Kapituła Programu” - w skład, której wchodzą eksperci powołani przez Organizatora, składający się z przedstawicieli środowisk akademickich, ekspertów i przedstawicieli Organizatora oraz instytucji otoczenia biznesu.

§ 2 NOMINACJE

 • 1. Do Programu „SM” może się zgłosić Kandydat poprzez wypełnienia ankiety audytorskiej w wersji elektronicznej, która jest dostępna na stronie www.solidnamarka.pl
 • 2. Do ankiety audytorskiej Kandydat może dołączyć prezentację własnych produktów lub usług.
 • 3. Kandydat może przystąpić do bieżącej edycji Programu do końca roku kalendarzowego właściwego dla danej edycji, z zastrzeżeniem, iż przystąpienie do programu w okresie od października do grudnia możliwe jest tylko za pomocą formularza tradycyjnego (tj. w formie papierowej) wysłanego na adres :
 • Business Development Awards,
 • ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa
 • 4. Kapituła Programu podejmuje decyzję o przyznaniu tytułu i godła „SM” w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia Kandydata do Programu z zastrzeżeniem pkt. poniższego.
 • 5. W przypadku zgłoszenia się Kandydata do edycji właściwej dla roku następującego po roku bieżącym zgłoszenie Kandydata zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni licząc od pierwszego dnia roku właściwego dla tej edycji (tj. 1-go stycznia) .

§ 3 UZYSKANIE TYTUŁU I GODŁA "SM" - ZASADY

 • 1. Tytuł i godło „SM” uzyskuje Kandydat, który wypełni ankietę audytorską i przejdzie pomyślną weryfikację przez Kapitułę Programu zdobywając co najmniej 70 punktów ze 100 możliwych do zdobycia.
 • 2. Zasady przyznawania punktów zostały opisane w § 5 Regulaminu.
 • 3. Kandydat, który zgłosi chęć przystąpienia do Programu, zobowiązany jest wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 500 (pięćset) zł netto na podstawie otrzymanej na adres e-mail wskazany w ankiecie audytorskiej Faktury VAT na konto Organizatora: 03 2490 0005 0000 4500 6841 8595 (Alior Bank SA) w terminie 3 dni od dnia otrzymania faktury.
 • 4. Przesłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczna z chęcią przystąpienia Kandydata do Programu i akceptacją warunków uczestnictwa w Programie.
 • 5. Kandydat, który przeszedł pomyślną weryfikację Kapituły Programu zostaje Laureatem i otrzymuje tytuł i godło „SM” stwierdzony certyfikatem wysyłanym na podany adres korespondencyjny przez Kandydata oraz wnosi opłatę zgodnie z tabelą opisaną w § 4 niniejszym Regulaminie.
 • 6. Laureat otrzymuje możliwość uczestniczenia w oficjalnej gali SM, jednakże z zastrzeżeniem, że uczestnictwo jest możliwe tylko w przypadku zgłoszenia się do edycji Programu do końca września roku właściwego dla danej edycji.
 • 7. Laureat zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi swojego logo-typu w formie elektronicznej w terminie umożliwiającym realizację zadań informacyjno-promocyjnych.
 • 8. Laureat ponadto oświadcza, że posiada prawo do logo-typu oraz oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich do logo-typu, o którym mowa w pkt. 7.
 • 9. Jeśli Kandydat nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji (tj. nie spełni wymogów Regulaminu), obowiązek wniesienia opłaty, o którym mowa powyżej nie obowiązuje i Kandydat nie staje się Laureatem Programu.
 • 10. Kandydat, który przeszedł pomyślną weryfikację Kapituły Programu ma 14 dni na wniesienie opłaty na konto organizatora na podstawie przesłanej drogą e-mailową faktury VAT.
 • 11. Laureat może zażyczyć sobie wystawienia dodatkowego egzemplarza certyfikatu. W tym celu Laureat zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) PLN netto i powiadomić Organizatora drogą mailową/pocztową/telefoniczną o takiej potrzebie.
 • 12. Laureat programu otrzymuje prestiżowy tytuł i godło ”SM” oraz możliwość posługiwania się nim, na wszystkich polach eksploatacji przez okres 365 dni od daty jego otrzymania, w przypadku godła niezawierającego roku przyznania i na czas nieokreślony w przypadku godła, w którym znajduje się rok nadania tytułu Solidna Marka.
 • 13. Decyzje Kapituły Programu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • 14. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Programu może cofnąć nominację, a także odebrać przyznany tytuł, w szczególności, gdy Laureat wykaże się rażącym brakiem solidności na rynku, złamie prawo Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

§ 4 TABELA OPŁATY LICENCYJNEJ

Klasyfikacja przedsiębiorstw według ich wielkości Opis Opłata
Mikro przedsiębiorstwo Liczba pracowników <10 1800 PLN netto
Małe przedsiębiorstwo Liczba pracowników 10-25 2500 PLN netto
Małe przedsiębiorstwo powyżej 25 pracowników Liczba pracowników 26-50 3300 PLN netto
Średnie przedsiębiorstwo Liczba pracowników 51-100 4500 PLN netto
Średnie przedsiębiorstwo powyżej 100 pracowników Liczba pracowników 101-250 6500 PLN netto
Duże przedsiębiorstwo Liczba pracowników >250 9000 PLN netto

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 • 1. Laureaci Programu wybierani są przez Kapitułę Programu na podstawie następujących kryteriów:
  • a) opinia na temat marki w Internecie – maksymalnie 30 punktów do zdobycia,
  • b) komunikacja marki w Internecie – maksymalnie 30 punktów do zdobycia,
  • c) opinia Kapituły Programu – maksymalnie 40 punktów do zdobycia.
 • 2. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w Programie wynosi 100 punktów.
 • 3. Opinie na temat marki w Internecie będą badane na podstawie specjalnego systemu internetowego, który automatycznie wyszukuje wypowiedzi na temat marki w Internecie i określa ich wydźwięk (pozytywny, neutralny, negatywny). Każdy Kandydat wraz z wynikiem Kapituły Programu otrzymuje raport z systemu.
 • 4. Punkty za kryteria wymienione w ust.1 przyznaje Kapituła Programu wedle następującego schematu i przyznawanych punktacji.:

Opinia na temat marki w Internecie:

 • 0 pkt. - pozytywne i neutralne komentarze stanowią mniej niż 50% wszystkich opinii punktów,
 • 10 pkt - pozytywne i neutralne komentarze stanowią nie mniej niż 50% i mniej niż 60% wszystkich opinii ,
 • 20 pkt. - pozytywne i neutralne komentarze stanowią nie mniej niż 60% i mniej niż 75% wszystkich opinii.
 • 30 pkt. - pozytywne i neutralne komentarze stanowią nie mniej niż 75% wszystkich opinii.

Komunikacja marki w Internecie:

 • 0 pkt. - brak własnej strony internetowej,
 • Do 10 pkt. - posiadanie własnej strony internetowej bez danych kontaktowych,
 • 10-20 pkt. - posiadanie własnej strony internetowej z danymi kontaktowymi,
 • Dodatkowe 10 pkt. - za posiadanie aktywnego konta w serwisach społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, GoldenLine, Flickr, Twitter, inne)

Opinia Kapituły Programu:

 • Kapituła może przyznać liczbę punktów w przedziale 0-40 punktów za ogólną, subiektywną opinię na temat marki, jakości obsługi klienta i doświadczenia firmy na rynku.

§ 6 PRZYSTĄPIENIE DO NOWEJ EDYCJI PROGRAMU ORAZ SYSTEM RABATOWY

 • 1. Laureaci ostatniej edycji Programu przystępując do nowej edycji:
  • 1. zwolnieni są z opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł netto (pięćset),
  • 2. otrzymują rabat w wysokości 50% na opłatę licencyjną, zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 Regulaminu.
  • 3. Przechodzą uproszczoną procedurę przyznania tytułu „SM” .
 • 2. Laureaci inni niż w ust.1 (tj. Laureaci wcześniejszych lat) przystępując do nowej edycji:
  • 1. otrzymują 25% rabatu na opłatę rejestracyjną w wysokości 500 zł netto (pięćset),
  • 2. otrzymują 25% rabat na opłatę licencyjną, zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 Regulaminu

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z Programu, Regulamin korzystania z Programu podlega polskiemu prawu, wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 • 2. W związku z art. 23 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Solidną Markę obecnie i w przyszłości w celach związanych z działalnością promocyjną, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych.
 • 3. Akceptując Regulamin Kandydat/Laureat wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204.).
 • 4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 • 5. O treści zmiany Regulaminu każdy Laureat zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie głównej „SM” wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej „SM” przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 • 6. Dodatkowo Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o powyższym fakcie, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Laureata w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 • 7. W przypadku, gdy Laureat nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 • 8. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.